MIS‎ > ‎

เครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงาน)

โพสต์16 ก.ค. 2560 01:06โดยwirat samlee

เครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่มีอยู่เดิม (ของหน่วยงาน)

 

รายการ

สถานที่ติดตั้ง

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี พ.ศ

เครื่องพิมพ์

 ๑. brother MFC-7420

 ๒.brother  MFC-7220

 ๓. HP-Laser jet 3050   

 ๔. HP-Laser jet 2020

 .  brother MFC-7340 

 .  HP-Laser jet P1006 

. brother MFC-7420  

๘. brother MFC-7420     

๙. HP-Laser jet M1132 WP 

๑๐. Samsung  ML1610

๑๑. brother HL-4040N  

๑๒. HP-Laser jet  3030

๑๓. brother MFC-7420    

๑๔. brother MFC-7420  

๑๕. Cannon MF4450

๑๖. HP-Laser jet 1536dnf MFP

๑๗. brother MFC-7420  

๑๘. HP-Laser jet P1566

๑๙. HP-Laser jet M1522N

๒๐. HP-Laser jet M1522N

๒๑.Epson CX17NF

๒๒. HP-Laser jet P1005

๒๓. Brother MFC7360

๒๔. Fuji   802A

๒๕. Brother DCP-7055

๒๖. brother MFC-7420 

๒๗. brother MFC-7010

๒๘.brother MFC-7420  

๒๙. brother MFC-7420  

๓๐. HP-Laser jet 1020

๓๑. brother MFC-7420  

๓๒. Cannon PIXMA1600

๓๓. HP-Laser jet M1132MFP

๓๔. HP-Laser jet 1102

๓๕  Brother MFC-7420

๓๖. HP-Laser jet M1132MFP

๓๗. Brother HL2150M

๓๘. HP-Laser jet M1212MFP

๓๙. Brother MFC-7420

๔๐.  HP-Laser jet 1020

๔๑.  HP-Laser jet P1006

 

 

กลุ่มงานอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

 

 

 

กลุ่มงานวิชาการ

 

 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

 

ภาควิชาเภสัชกรรม

 

 

 

 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ภาควิชาเวชกิจฉุกเฉิน

 

 

 

ภาควิชาการแพทย์แผนไทย

 

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

ภาควิชาทันตสาธารณสุข

 

๒๕๔๙

          ๒๕๔๙

๒๕๕๔

๒๕๕๗

๒๕๔๘

๒๕๕๗

๒๕๔๙

๒๕๔๙

๒๕๔๗

๒๕๕๓

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๔๙

๒๕๔๙

๒๕๔๙

๒๕๕๗

๒๕๔๙

๒๕๕๓

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๓

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๔๙

๒๕๕๕

๒๕๔๙

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๔๙

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๔๙

๒๕๕๕

๒๕๕๓

๒๕๔๙

๒๕๕๗

๒๕๕๕

๒๕๕๗

๒๕๔๙

๒๕๕๑

๒๕๕๓

Comments