หน้าแรก‎ > ‎V-Lan‎ > ‎

VlanVlan รายละเอียด IP Local
Vlan-1 Default Vlan  192.168.1.200/24
Vlan-2 WiFi@SCPHC 192.168.100.0/22
Vlan-3 WiFi@PERSON 192.168.3.0/24
Vlan-4 WiFi@STUDENT 192.168.4.0/24
Vlan-5 LAN@LAB1 (B1) 192.168.5.0/24
Vlan-6 LAN@LAB2 (B9) 192.168.6.0/24
Vlan-7 LAN@SCPHC (B1) 192.168.7.0/24
Vlan-8 LAN@SCPHC (B4) 192.168.8.0/24
Vlan-9 LAN@SCPHC (B6) 192.168.9.0/24
Vlan-10 LAN@SCPHC (B7 ) 192.168.10.0/24
Vlan-11 LAN@SCPHC (B8) 192.168.11.0/24
Vlan-12 LAN@SCPHC (B9) 192.168.12.0/24
Vlan-13 LAN@SCPHC (D1,D2,D3,D5,D6) 192.168.13.0/24
Vlan-14 LAN@SCPHC  192.168.14.0/24
Vlan-15 LAN@GFMIS 192.168.15.0/24
Vlan-16 LAN@PERSON 192.168.16.0/24
Vlan-17 LAN@TRAINING1 192.168.17.0/24
Vlan-18 LAN@TRAINING2 192.168.18.0/24
Vlan-19 LAN@STUDENT  192.168.19.0/24
Vlan-20 Switch Manage 192.168.28.0/24
Vlan-21 WiFi   Manage 192.168.30.0/24
Vlan-22 IP Camera 192.168.20.0/24
Vlan-23 Printer Server 192.168.21.0/24
Vlan-24 IP Phone 192.168.24.0/24
Vlan-25 Digital Signage  192.168.25.0/24
Vlan-26 EB-X36 LCD 192.168.26.0/24
Vlan-27 Uninet Public#1 (IP VAN ) 202.28.219.110/30       Gatway 202.28.219.109 
Vlan-28 Uninet Public#2 (IP VAN ) 202.29.179.254/30       Gatway 202.29.179.253
Vlan-29 Uninet Public#2 (IP LAN ) 192.168.23.0/24           Gatway 192.168.23.1
Vlan-30 Uninet Public#1 (IP LAN ) 202.29.105.0/24           Gatway 202.29.105.254
Vlan-31  GFMIS  IP LAN 192.168.173.251/24     Gatway 192.168.173.1
NAT NGAF                    192.168.201.200          202.29.105.40
NAT ZONEDRIECTOR 192.168.30.101            202.29.105.33
NAT BROCADE            192.168.28.100            202.29.105.34
NAT CAMERA                192.168.20.100            202.29.105.31
NAT IAM                        192.168.28.200            202.29.105.41