หน้าแรก‎ > ‎V-Lan‎ > ‎

VlanVlan รายละเอียด IP Local
Vlan-1 Default Vlan  192.168.1.200/24
Vlan-2 WiFi@SCPHC 192.168.100.0/22
Vlan-3 WiFi@PERSON 192.168.3.0/24
Vlan-4 WiFi@STUDENT 192.168.4.0/24
Vlan-5 LAN@LAB1 (B1) 192.168.5.0/24
Vlan-6 LAN@LAB2 (B9) 192.168.6.0/24
Vlan-7 LAN@SCPHC (B1) 192.168.7.0/24
Vlan-8 LAN@SCPHC (B4) 192.168.8.0/24
Vlan-9 LAN@SCPHC (B6) 192.168.9.0/24
Vlan-10 LAN@SCPHC (B7 ) 192.168.10.0/24
Vlan-11 LAN@SCPHC (B8) 192.168.11.0/24
Vlan-12 LAN@SCPHC (B9) 192.168.12.0/24
Vlan-13 LAN@SCPHC (D1,D2,D3,D5,D6) 192.168.13.0/24
Vlan-14 LAN@SCPHC  192.168.14.0/24
Vlan-15 LAN@GFMIS 192.168.15.0/24
Vlan-16 LAN@PERSON 192.168.16.0/24
Vlan-17 LAN@TRAINING1 192.168.17.0/24
Vlan-18 LAN@TRAINING2 192.168.18.0/24
Vlan-19 LAN@STUDENT  192.168.19.0/24
Vlan-20 Switch Manage 192.168.28.0/24
Vlan-21 WiFi   Manage 192.168.30.0/24
Vlan-22 IP Camera 192.168.20.0/24
Vlan-23 Printer Server 192.168.21.0/24
Vlan-24 IP Phone 192.168.24.0/24
Vlan-25 Digital Signage  192.168.25.0/24
Vlan-26 EB-X36 LCD 192.168.26.0/24
Vlan-27 Uninet Public#1 (IP VAN ) 202.28.219.110/30       Gatway 202.28.219.109 
Vlan-28 Uninet Public#2 (IP VAN ) 202.29.179.254/30       Gatway 202.29.179.253
Vlan-29 Uninet Public#2 (IP LAN ) 192.168.23.0/24           Gatway 192.168.23.1
Vlan-30 Uninet Public#1 (IP LAN ) 202.29.105.0/24           Gatway 202.29.105.254
Vlan-31  GFMIS  IP LAN 192.168.173.251/24     Gatway 192.168.173.1
NAT NGAF                    192.168.201.200          202.29.105.40
NAT ZONEDRIECTOR 192.168.30.101            202.29.105.33
NAT BROCADE            192.168.28.100            202.29.105.34
NAT CAMERA               192.168.20.100            202.29.105.31
NAT IAM                        192.168.28.200            202.29.105.41
NAT HP5500                 192.168.28.254            202.29.105.43
NAT SG220                   192.168.28.30              202.29.105.44
NAT SG220                   192.168.28.11              202.29.105.45
NAT SG220                   192.168.28.51              202.29.105.46
NAT SG220                   192.168.28.21              202.29.105.47
NAT SG220                   192.168.28.201            202.29.105.48
NAT SG220                   192.168.28.11              202.29.105.49