SwitchNO        IP                  MODLE Building                   Location
1 192.168.28.10 V1910-Plus  24G Switch JE2006A B1F2 อาคาร 1 ชั้น 2   (Core fiber SFP )
2 192.168.28.11 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B1F3 อาคาร 1 ชั้น 2   (UP LINK  )
3 192.168.28.12 SG220-26 26-Port Smart Switch B1F2 ห้อง  กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
4 192.168.28.13 2910-SFPPlus  16 Port Baseline B1F2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1(Core fiber SFP )
5 192.168.28.14 SG220-26 26-Port Smart Switch B1F1 ห้องกลุ่มวิชาการ   ชั้น 1 
6 192.168.28.15 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B1F1 ห้องกลุ่มอำนวยการ   ชั้น 1  
7 192.168.28.16 SG 200-26 26-Port Smart Switch B1F1 ห้องกลุ่มพัฒนาบุคลากร
8 192.168.28.17 V1910-Plus  24G Switch JE2006A D1F2 แฟต   ชั้น 2    (Core fiber SFP)
9 192.168.28.20 V1910-Plus  24G Switch JE2006A B6F2 ห้องพักอาจารย์   ชั้น 2  (Core fiber SFP)
10 192.168.28.21 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B6F1 ห้องกลุ่มกิจการ   ชั้น 1  ( UP LINK )
11 192.168.28.22 SG 200-26 26-Port Smart Switch D4F2 หอพัก  4 ชั้น 2   
12 192.168.28.34 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch D5F2 หอพัก  5 ชั้น 2  
13 192.168.28.24 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch D6F2 ห้องพักอาจารย์   ชั้น 2  (Core fiber SFP)
14 192.168.28.65 V1910-Plus  24G Switch JE2006A D1F2  หอพักหญิง ๑   ชั้น 2  (Core fiber SFP)
15 192.168.28.30 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch D1F2  หอพักหญิง ๑   ชั้น 2  (Core fiber SFP)
16 192.168.28.31 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch D1F1 หอพักหญิง  1  ชั้น 1   ( UP LINK )
17 192.168.28.32 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch D2F1 หอพักหญิง  2  ชั้น 1   
18 192.168.28.33 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch D3F2 หอพักหญิง  3 ชั้น 2 (Core fiber SFP)
19 192.168.28.40 V1910-Plus  24G Switch JE2006A B7F2 อาคาร 7 ชั้น 2  (Core fiber SFP)
20 192.168.28.41 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B7F1 ห้องคลินิคทันตกรรม   ชั้น 1   
21 192.168.28.42 SG 200-26 26-Port Smart Switch B7F3 ห้องพักอาจารย์   ชั้น 3  
22 192.168.28.50 V1910-Plus  24G Switch JE2006A B8F4 อาคาร 8 ชั้น 4 (Core fiber SFP )
23 192.168.28.51 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B8F5 อาคาร 8 ชั้น 4 (UP LINK )
24 192.168.28.52 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B8F3 ห้องสมุด   ชั้น 3   
25 192.168.28.53 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B8F5 ห้องกลุ่มบริการวิชาการ    ชั้น 5  ( UP LINK )
26 192.168.28.54 SG 200-26 26-Port Smart Switch B8F5 ห้องพัฒนาบุคลากร   ชั้น 5 
27 192.168.28.55 SG 200-26 26-Port Smart Switch B8F4 อ.สาธารณสุขศาสตร์   ชั้น 4  
28 192.168.28.56 SG 220-26 26-Port Smart Switch B8F2  ชั้น 2  
29 192.168.28.57 SG 220-26 26-Port Smart Switch B8F6  ชั้น 6 
30 192.168.28.60 SG 220-26 26-Port Smart Switch B9F1 อาคาร 9 ชั้น 1
31 192.168.28.61 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B9F4 อาคาร 9 ชั้น 4   
32 192.168.28.62 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switchh B9F5 อาคาร 9 ชั้น 5 
33 192.168.28.63 SG 220-26 26-Port Smart Switch B9F6 อาคาร 9 ชั้น 6 
34 192.168.28.64 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B9F9 อาคาร 9 ชั้น 9
35 192.168.28.70 SG 200-26 26-Port Smart Switch B4F2 อาคารแผนไทย   4 ชั้น 2   ( UP LINK )
36 192.168.28.71 SG 200-26 26-Port Smart Switch B4F1 อาคารแผนไทย   4 ชั้น 1  
37 192.168.28.72 SG 200-26 26-Port Smart Switch B2F1 คลินิคปฏิบัติการทันตกรรม ๒ 
38 192.168.28.66 SG220-26P Gigbait PoE Smart Switch B9F2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
39 192.168.28.67 HP1920S 48G 4SFPJL382A B9F2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
40 192.168.28.68 HP1920S 48G 4SFPJL382A B9F2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
41 192.168.28.200 A5500  24G  Switch JD377A B9F2 CORE SWITCH  ( L3 )
42 192.168.28.201 SG 300-Plus 28 Port SFP B9F2 CORE SWITCH  SFP (L3)
43 192.168.28.202 SG 200-26 26-Port Smart Switch B9F2 SWITCH  MANAGE
44 192.168.28.203 SG 300-Plus 28 Port Manage Switch B9F2 SWITCH  PUBLIC IP (L3)
45 192.168.28.100    BROCADE RFS4000     V5.4   B9F2 WiFi-CONTROLLER (Brocade)
46 192.168.30.101    ZONEDIRECTOR 1200 B9F2 WiFi-CONTROLLER (Ruchus)
47 192.168.201.200    NGAF  SANGFOR B9F2
48 192.168.28.200      IAM   SANGFOR B9F2ZoneDirector 1200

โพสต์3 พ.ค. 2561 21:50โดยwirat samlee


Motorola RFS4000 (Wireless Controller)

โพสต์12 ต.ค. 2560 21:10โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2560 21:12 ]


L2-2910-SFP Plus

โพสต์12 ต.ค. 2560 20:49โดยcomsit wirat


L2-HP V1910

โพสต์12 ต.ค. 2560 20:45โดยcomsit wirat


L2-SG200-28P

โพสต์12 ต.ค. 2560 20:40โดยcomsit wirat


L2-SG220-28P

โพสต์12 ต.ค. 2560 20:35โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2560 20:36 ]


L3-SG300-28P

โพสต์12 ต.ค. 2560 20:34โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2560 20:36 ]


L3-HP A5500 JD377A

โพสต์12 ต.ค. 2560 20:28โดยcomsit wirat


L3-SG300-28SFP

โพสต์12 ต.ค. 2560 20:26โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 06:16 ]


1-9 of 9