ระเบียบการใช้เครือข่าย

ระเบียบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์สารสนเทศและวิทยบริการ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิ หน้าที่ และข้อปฏิบัติของผู้ใช้ระบบจะใช้คำย่อไว้ดังนี้
“ผู้ใช้” หมายถึงบุคคลใดก็ตามซึ่งใช้งานทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
“ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ศูนย์สารสนเทศฯ ได้จัดบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับเพื่อการศึกษาและวิจัยและใช้ในการบริหหหารจัดการภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อการใช้งานระบบจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพได้ต้องได้รับความร่วมมือและการใช้งานอย่างเหมาะสมจากผู้ใช้ เป้าหมายหลักของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คือการศึกษาและวิจัย ระบบคอมพิวเตอร์จะเปิดกว้างให้ผู้ใช้เข้าไปทำงานและค้นคว้าได้โดยอิสระภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน โดยได้วางมาตรการป้องกันการสูญเสียของข้อมูลที่อาจเกิดจากความผิดพลาดทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หากระบบรักษาความปลอดภัยมีจุดบกพร่องและมีการเข้าใช้ระบบโดยไม่ถูกต้องทำให้เกิดการลักลอบใช้ข้อมูลหรือการสูญเสียข้อมูลได้ ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องทำสำเนาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหานี้ด้วย

การใช้งานอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

    อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีไว้เพื่อบริการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยเท่านั้น
บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงมีสิทธิในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้การพิจารณาของผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้มีระยะเวลาการใช้บัญชีดังกำหนดต่อไปนี้ ชนิดของผู้ใช้ ระยะเวลาของผู้ใช้

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดระยะเวลาการทำงาน
นักศึกษา เริ่มการศึกษาจนจบการศึกษา
บุคคลภายนอก อนุมัติตามแต่กรณี

การขอใช้งานอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ผู้ใช้ต้องสามารถแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้องได้หากผู้ดูแลระบบร้องขอ
ได้ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน อินเทอร์เนตแล้วเชื่อมโยงไปยังWeb ต่าง สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ขออนุญาตใช้งานอินเทอร์เนตโดยแจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบและลงทะเบียนการใช้งาน
ไม่อนุญาตให้download โปรแกรมที่นอกเหนือจากที่กำหนด ยกเว้น การเรียนการสอน และเมื่อสิ้นสุดการเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์จะลบโปรแกรมหรือข้อมูล ดังนั้น จึงควรสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
ผู้ใช้ต้องช่วยกันรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หากมีความเสียจากอุบัติเหตุต่างๆ ผู้ใช้ต้องรายงานผู้ดูแลระบบโดยทันที
ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศูนย์สารสนเทศฯ. ติดประกาศไว้โดยเคร่งครัด
ผู้ใช้ต้องใช้ระบบในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่น
ผู้ใช้ต้องไม่ล่วงล้ำเข้าในบริเวณห้องคอมพิวเตอร์ที่ ศูนย์สงวนไว้เป็นเขตเฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบ

สิทธิและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบมีสิทธิที่จะดำเนินมาตรการตามสมควรเพื่อประสิทธิภาพ และความเรียบร้อยของระบบ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของแฟ้มข้อมูล, เอกสารที่พิมพ์ออกมา, และไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ของผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบมีสิทธิตรวจสอบแฟ้มข้อมูล และข่าวสารทุกประเภทของผู้ใช้ตามความจำเป็นในการแก้ไขซ่อมแซมระบบหรือการสืบสวนเกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่างไม่ถูกต้อง
ผู้ดูแลระบบอาจจำกัดการใช้งานของผู้ที่ใช้ระบบไม่เหมาะสม
ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าถึงวันเวลาที่ต้องปิดระบบเพื่อบำรุงรักษาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบซึ่งส่งผลให้ต้องหยุดบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ในกรณีฉุกเฉินผู้ดูแลระบบอาจมีความจำเป็นต้องปิดระบบทันที และจะพยายามให้ผู้ใช้สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะดำเนินการปิดระบบ
ผู้ดูแลระบบมีอำนาจที่จะเพิกถอนสิทธิ์การใช้ระบบต่อผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบ
ผู้ดูแลระบบต้องไม่ให้สิทธิ์พิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้ใช้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้มีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์นั้นโดยความจำเป็นและให้ยกเลิกสิทธิ์นั้นทันทีเมื่อหมดความจำเป็น

ข้อพึงระลึกในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ห้ามถอดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือนำชิ้นส่วนใดของเครื่องออกจากห้องที่ติดตั้งเครื่อง ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายมีไว้เพื่อใช้ในการวิจัยและการศึกษา จึงไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรระบบใดๆเพื่อเชิงธุรกิจและไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นใดต่อเชื่อมเข้าเครือข่ายเพื่อประกอบธุรกิจส่วนบุคคล
การใช้เครือข่ายเพื่อการติดต่อสื่อสาร ผู้ใช้จะต้องกระทำด้วยมารยาทและจริยธรรมอันดี โดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนผู้อื่น
ในกรณีที่ผู้ใช้สร้างโฮมเพ็จบนเครือข่าย ผู้ใช้ต้องไม่นำเสนอข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือแสดงข้อความรูปภาพไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เช่น ข้อความไม่สุภาพ ,ข้อมูลที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา,ไม่นำเสนอภาพลามกอนาจาร, ไม่ลงโฆษณาหรือข้อมูลทางด้านการค้า

ข้อปฏิบัติอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูลซึ่งผู้ใช้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของถือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่ว่าผู้ใช้อื่นจะสามารถเรียกใช้แฟ้มนั้นได้หรือไม่ก็ตาม แฟ้มของผู้ใช้อื่นที่มิได้ป้องกันการอ่านถือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ผู้ใช้อื่นไม่สิทธิ์ใดในการเปิดอ่านแฟ้มนั้น
แฟ้มของผู้ใช้อื่นที่มิได้ป้องกันการเขียน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ผู้ใช้อื่นไม่มีสิทธิ์ใดในการลบ หรือแก้ไขแฟ้มนั้น
แฟ้มระบบของผู้ดูแลระบบ สามารถเรียกใช้ได้โดยภายใต้ข้อจำกัดที่ได้กำหนดไว้ประจำแฟ้มนั้น
ไม่คัดลอกหรือทำสำเนาแฟ้มที่มีลิขสิทธิ์กำกับการใช้งานไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต
งดเว้น ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการจะไม่อนญาตให้นักศึกษาเข้ามาภายในห้องปฏิบัติการหรือห้องคอมพิวเตอร์อื่นๆgพื่อการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
การส่งข้อความที่หยาบคาย ดูหมิ่นทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ หรือส่งเข้าไปในระบบข่าวเป็นสิ่งต้องห้าม
การปลอมแปลงชื่อบัญชีผู้ส่ง ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ หรือในระบบข่าวเป็นสิ่งต้องห้าม
ไม่สร้างภาระให้กับเครือข่ายเกินเหตุเช่น การส่งจดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายขนาดใหญ่หรือจำนวนมากประเภท mail bomb

มาตรการดำเนินการผู้ฝ่าฝืนระเบียบ

ศูนย์สารสนเทศฯ จะดำเนินการต่อผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบดังนี้

   ผู้ฝ่าฝืนระเบียบขั้นต้น เกิดจากการฝ่าฝืนระเบียบโดยเล็กน้อยจะแจ้งเตือนให้ทราบและภาคทัณฑ์หรืองดการใช้งานคอมพิวเตอร์ชั่วคราว
   ผู้ฝ่าฝืนระเบียบขั้นรุนแรง เกิดจากการละเมิดกฎโดยเจตนาหรือสร้างความเสียหายให้แก่ระบบ เช่น

   – ประพฤติมิชอบในกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาลัยอาทิ เช่น การคดโกง, คัดลอกผลงาน, หรือให้ข้อมูลที่ผิดแก่ทางวิทยาลัยโดยเจตนา
ขโมยหรือพยายามขโมยทรัพยากรหรือสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองมาไว้ในครอบครอง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น การลักลอบหรือใช้งานอุปกรณ์ สถานที่ ระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โดยไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตสร้างความเสียหายแก่โปรแกรมหรือข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ระบบ
   -การเข้าถึงระบบโดยปราศจากความยินยอมหรือการอนุญาตของผู้ดูแลระบบ พยายามขโมยรหัสผ่าน (Password) หรือข้อมูลหรือพยายามเจาะทะลุระบบรักษาความปลอดภัยของทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกวิทยาลัย
   -การสร้างโฮมเพ็จส่วนตัวที่แสดงออกในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และศีลธรรมก่อความวุ่นวายที่ขัดต่อกฎของมหาวิทยาลัยหรือสร้างความเดือดร้อน รบกวนการทำงานของผู้ใช้อื่นในระบบและเครือข่ายละเมิดกฎซ้ำมากกว่า 1 ครั้งโดยเจตนาผู้ดูแลระบบจะพิจารณางดการใช้ระบบอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา และจะแจ้งชื่อผู้ใช้ที่ทำผิดระเบียบไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้รับทราบ หรือแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อตั้งกรรรมการสอบสวนพิจารณา

Comments