Printer


                                        
NO IP MODLE อาคาร สถานที่ติดตั้ง
1 192.168.21.22 ML-5510ND B8F4 ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๔ (402)
2 192.168.21.23 M355df B9F5 ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๕ (เวชกิจฉุกเฉิน)
3 192.168.21.5 M355df B1F2 กลุ่มพัฒนาวิชาการ
4 192.168.21.6 M355df B8F4 ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๔ (405)
5 192.168.21.7 M355df B8F5 งานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น ๕
6 192.168.21.8 M355df B8F5 พัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๕
7 192.168.21.9 M355df B1F1 งานการเงินพัสดุ ชั้น ๑
8 192.168.21.3 CLX-9301NA B1F1 กลุ่มงานบริการศึกษา ชั้น ๑
9 192.168.21.10 M355df B1F1 กลุ่มงานบริการการศึกษา ชั้น ๑
10 192.168.21.11 M355df B1F1 งานบุคลากรภายใน ชั้น ๑
11 192.168.21.12 M355df B8F3 งานห้องสมุด ชั้น ๓
12 192.168.21.2 CLX-9301NA B1F1 กลุ่มงานอำนวยการ
13 192.168.21.13 M355df B1F2 ห้องผู้อำนวยการ ชั้น ๒(อำนวยการ)
14 192.168.21.14 ML-5510ND B7F1 ห้องพักอาจารย์ ชั้น๒ (ทันตสาธารณสุข)
15 192.168.21.15 M355df B7F1 ห้องธุรการภาค ชั้น๑ (ทันตสาธารณสุข)
16 192.168.21.16 M355df B7F2 ห้องหัวหน้าภาค ชั้น ๑ (ทันตสาธารณสุข)
17 192.168.21.17 M355df B6F1 อาคาร ๖ ชั้น ๑  (กลุ่มงานกิจการ)
18 192.168.21.18 M355df B6F2 ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๒(เทคนิคเภสัชกรรม)
19 192.168.21.19 ML-5510ND B6F2 ห้องหัวหน้าภาค ชั้น ๒ (เทคนิคเภสัชกรรม)
20 192.168.21.20 ML-5510ND B9F1 อาคาร ๙ ชั้น ๑ (แพทย์แผนไทย )
21 192.168.21.21 M355df B9F4 อาคาร ๙ ชั้น ๔ (แพทย์แผนไทย)
21 192.168.21.24 M355df B1F2 อาคาร ๑ ชั้น ๒(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
20 192.168.21.25 ML-5510ND B1F2 อาคาร ๑ ชั้น ๒(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

Fuji xerox M355df

โพสต์17 ม.ค. 2562 20:24โดยwirat samlee


CLX-9301NA

โพสต์22 ก.พ. 2559 04:18โดยcomsit wirat


ML-5510ND

โพสต์22 ก.พ. 2559 04:17โดยcomsit wirat


Printer nework

โพสต์16 ก.พ. 2559 22:58โดยcomsit wirat

วิดีโอ YouTube


1-4 of 4